Informiranje, edukacija i savjetovanje udruga za zaštitu potrošača

Osnovne informacije o projektu:

Osnovni sadržaj projekta je informiranje i edukacija udruga iz područja zaštite prava potrošača kao nositelja politike zaštite potrošača, a preko udruga će unaprijediti informiranje, edukacija i savjetovanje potrošača, čime udruge za zaštitu potrošača preuzimaju izvršenje obveza JLS iz članka 133. Zakona o zaštiti potrošača.

Aktivnosti :

  • provođenje edukacija i radionica prema temama koje se pokažu  potrebne udrugama
  • izrada edukativnog materijala
  • organizacija uključivanja i drugih stručnih osoba i institucija prema potrebama

Ciljevi:

  • Opći cilj projekta je kroz informiranje i edukaciju udruga za zaštitu potrošača pokrenuti udruge da iz pozicije pasivnosti, postanu organizirane grupe potrošača koje štite interese svojih članova. Udruge je potrebno osnažiti u samom procesu administrativnog vođenja udruge sukladno odredbama Zakona o udrugama i tako ih učiniti snažnijima i kompetentnijima u procesu privlačenja i osiguravanja financijskih podrški.
  • Specijalni cilj projekta je utvrditi mogućnosti i napraviti plan zajedničkog specijaliziranog djelovanja udruga za zaštitu potrošača, reorganizirajući djelovanje udruga u centre izvrsnosti, te naći modele sufinanciranja udruga za zaštitu potrošača.

Ciljane skupine:

  • Udruge i organizacije koje se bave zaštitom potrošača

Korisnici:

  • Potrošači, volonteri; Na potrošače će program utjecati na način da će udruge koje djeluju na njihovom području biti informirane i osposobljene davati kvalitetne informacije i korisne savjete kako i kome se obratiti prilikom rješavanja problema. Provedeni program rad udruga približit će volonterima te će isti biti spremni aktivnije i brojnije pristupiti volontiranju i tako doprinijeti razvoju zajednice.

Utjecaj projekta na zajednicu:

  • Udruge za zaštitu potrošača koje su sposobne dobrim projektima ostvariti financijske podrške za kvalitetni i kontinuirani rad moći se osigurati i kvalitetnije usluge svojim krajnjim korisnicima. Kompetentni savjeti i informacije te administrativna pomoć, posebno starijim osobama, u pisanju prigovora pridonijet će da veći broj potrošača uspješno riješi svoj prigovor prema trgovcu ili davatelju usluge što direktno pridonosi zaštiti ekonomskog interesa potrošača. S druge strane, udruge koje imaju kompetentne stručnjake i članove mogu aktivno sudjelovati u kreiranju politike zaštite potrošača, zastupajući interese potrošača prilikom donošenja zakona ili propisa.